Basisprincipes voor een wettelijke regulering van cannabis

Het huidige drugsbeleid berokkent meer schade dan de drugs zelf. De oorlog tegen drugs is een grotere bedreiging voor onze vrijheid en democratie dan het terrorisme. Cannabisverenigingen Trekt Uw Plant vzw en Mambo Social Club vzw, roepen daarom in een nieuwe blauwdruk op tot een dringende, wettelijke regulering van cannabis in België. Hieronder een samenvatting van de basisprincipes voor zo’n regulering en een actieplan:

1. Thuisteelt

De teelt en het bezit van cannabis voor eigen consumptie reguleren is het efficiëntste middel om de gevaren die verbonden zijn aan de zwarte markt te verminderen.

Zolang er geen sprake is van verkoop aan derden, dient elke volwassen persoon het recht te hebben om voor haar/zijn eigen consumptie cannabis te telen. De overheid dient vast te leggen hoeveel planten en grammen iemand mag bezitten en transporteren zonder verdacht te kunnen worden van handel.

Het maximaal aantal toegestane planten voor eigen consumptie per volwassen persoon die zich in het huishouden bevindt, kan bepaald worden op 5 planten buitenkweek of 2 vierkante meter binnenkweek (onder een lamp). In het geval van binnenkweek dienen de hiervoor gebruikte elektrische toestellen een keurmerk te dragen en op correcte wijze te zijn aangesloten. De ‘kweker voor eigen consumptie’ mag ook in het bezit zijn van de opbrengst van deze planten.

Wat betreft transport en bezit in de openbare ruimte kan de maximaal toegestane hoeveelheid 25 gram bedragen. Bij grotere hoeveelheden dient een ontheffing of vrijstelling vereist te zijn, die voorzien is van de identiteitsgegevens van de eigenaar en de vervoerder. Medicinale consumenten kunnen een aanvraag doen om deze limieten te overschrijden, als zij een medisch certificaat kunnen voorleggen.

Met deze regeling zou, 100% van de consumenten die voor eigen consumptie telen, gedekt zijn.

2. Cannabis Social Clubs

Cannabisconsumenten die niet in de mogelijkheid zijn om voor eigen consumptie te verbouwen, moeten ervoor kunnen kiezen de verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun plant, over te laten aan een vereniging. Het betreft hier de teelt en het bezit van cannabis voor de persoonlijke consumptie van anderen. Door dit te reguleren, legaliseert de wetgever ook het Cannabis Social Club-model, een internationaal proefproject van en door idealisten, activisten en pioniers.

Verenigingen van cannabisconsumenten dienen te werken volgens een gedragscode. Elke fase in het proces van zaadje bij lid A tot gedroogde bloemtoppen bij lid B moet daarin beschreven staan: biologisch kweekprotocol; inrichting kweekruimtes; transport, opslag en verdeling eindproduct; verslavingspreventie, cannabiseducatie, wetenschappelijke dataverzameling, ledenadministratie,…

Daarnaast moet de overheid voorwaarden stellen aan de werkwijze van deze verenigingen, inzake de transparantie van de boekhouding, de controle door de algemene vergadering, de tewerkstelling,… Uiteraard dienen leden meerderjarig te zijn, maar ook woonachtig te België. Dit laatste om, het aanzuigeffect van cannabisentrepreneurs en -consumenten en om export naar het buitenland te voorkomen.

De verenigingen dienen een vergunning te verkrijgen voor de teelt en ook een vrijstelling voor de transport, opslag en verdeling van de geoogste cannabis van haar leden. De tewerkstelling dient legaal te zijn, de personen die werkzaam zijn voor de club moeten ten allen tijde voorzien zijn van de nodige identificatie. Planten moeten steeds voorzien zijn van eigendomsbewijzen, zowel in de groei en bloei, als na de oogst. Cannabisverenigingen dienen zich te onderwerpen aan door de overheid bepaalde controles, waaronder een veiligheidscontrole van de kweeklocatie en kwaliteitscontrole van de oogsten.

De verenigingen verkopen geen cannabis, zij leveren slechts een dienst aan de leden door het verzorgen van hun cannabisplant. Er zou daarom geen belasting moeten worden geheven op het product, doch op de dienstverlening (6%). Dit is vergelijkbaar met de regels voor een collectief van mensen die gemeenschappelijk groenten verbouwen.

Transparantie is noodzakelijk om zowel de leden als de overheden te tonen hoe, waarom, door wie, waarvoor en met welke motieven besluiten worden genomen door het bestuur. Daartoe dient elke vereniging de nodige documenten bij te houden en indien gewenst te overhandigen aan controlerende ambtenaren.

3. Bescherming van de medicinale cannabisconsument

Sommige personen die voor medicinale doeleinden cannabis consumeren hebben behoefte aan een product met een constant gegarandeerde kwaliteit en samenstelling.

Het gaat hier om gestandaardiseerde cannabis, waarvan de actieve bestanddelen in een van te voren bepaalde hoeveelheid en samenstelling aanwezig zijn. Deze cannabis dient te worden verbouwd in speciaal voor dit doel ingerichte ruimtes die aan bijzondere eisen moeten voldoen.

Particuliere telers (bij voorkeur lokaal gerekruteerd) dienen de constante medicinale waarde van deze cannabis te garanderen en dienen onder scherp toezicht te staan van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Een gespecialiseerd overheidsbureau voor medicinale cannabis dient in te staan voor de aankoop en verdeling. Door het regelmatig uitvoeren van de nodige analyses en controles, kan de kwaliteit en de transparante werking van het systeem worden gewaarborgd en misbruik voor niet-medicinale doeleinden voorkomen.

De verdeling kan plaatsvinden via apotheken, al dan niet gespecialiseerd in cannabis. Bij voorkeur zou op de cannabis die via dit systeem zou worden verdeeld, een btw tarief moeten worden geheven van maximaal 6%. De lijst met indicaties waarvoor cannabis als remedie kan dienen, dient niet te worden beperkt door de overheid. Het besluit om cannabis voor te schrijven voor lichamelijke of psychische aandoeningen dient te worden genomen door een arts in samenspraak met de patiënt.

4. Suggestie tegen de laatste zwarte markt

Als de thuisteelt, de teelt en verdeling via verenigingen, en de particuliere, lokale teelt en verdeling voor medicinale doeleinden binnenkort een feit is, kan men plannen om de laatste zwarte markt weg te werken. Dit zou kunnen via etablissementen waar consumptiehoeveelheden cannabis kunnen worden verkocht aan meerderjarige personen, die van geen enkele van de drie voorgaande mogelijkheden gebruik kunnen of willen maken.

Deze etablissementen kunnen worden voorzien door erkende telers, die aan minstens dezelfde controles moeten zijn onderworpen als de verenigingen of (cannabis)apotheken. Het eindproduct zou in dit geval met 21% btw belast kunnen worden.

In deze laatste fase van het wegwerken van de zwarte markt, dient het beleid te worden afgestemd met de overige Europese landen. Deze afstemming is belangrijk om een eventueel aanzuigeffect van cannabisentrepreneurs en -consumenten naar België tegen te gaan en om export naar het buitenland te voorkomen.

De overheid dient opbrengsten die voortvloeien uit de teelt en/of verkoop van cannabis o.a. te gebruiken voor drugpreventie, onderwijs en begeleiding van kwetsbare jongeren. Alle personen die werkzaam zijn binnen een cannabisvereniging, -apotheek of -etablissement verplichten zich ertoe een gedragscode na te leven.

Actieplan als besluit

De Cannabis Social Clubs Trekt Uw Plant vzw en Mambo Social Club vzw staan open voor dialoog en stellen – als eerst te nemen stap op weg naar een degelijk cannabisbeleid – de volgende initiatieven voor:

• Organisatie van een parlementaire hoorzitting over de voor- en nadelen van het huidige cannabisbeleid, met inbegrip van sociale kosten, gezondheidskosten, juridische kosten, en de perspectieven van regulering. Voor deze hoorzitting zouden vertegenwoordigers van cannabisconsumenten, maatschappelijke organisaties, hulpverlening, justitie en politie en wetenschappers moeten worden uitgenodigd.

• Opbouw van expertise inzake de teelt en verdeling van cannabis bij de ministeries van landbouw, economische zaken, gezondheidszorg, justitie en financiën. Dit vereist geen bijzondere, maar wel specifieke kennis.