Oproep tot steun van de Cannabis Social Clubs

Petitie

Ondanks bijna honderd jaar prohibitie is cannabis het meest gebruikte illegale produkt ter wereld en in Europa geworden. Omdat ze in de handen van criminele netwerken is, wordt deze markt, die honderden miljoenen euro’s per jaar waard is, aan geen enkele norm onderworpen, noch op het vlak van volksgezondheid, noch op economisch vlak. Dit beleid resulteert daarom in het maximaliseren van de risico’s verbonden aan consumptie, vooral met betrekking tot de verkoop aan minderjarigen. In veel opzichten is het verbod op cannabis een mislukking en een contraproductief beleid.

Cannabis moet daarom niet langer strafrechtelijk behandeld worden, maar op basis van een beleid dat vertrekt vanuit het perspectief van de volksgezondheid en dat informatieverstrekking, kwaliteitscontrole, preventie en risicovermindering centraal stelt.

Verschillende deskundigen (1) hebben het model van de Cannabis Social Clubs (CSC) naar voor geschoven als één van de meest realistische en pragmatische opties voor het reguleren van cannabis, die het mogelijk maken om de controle te herwinnen over een markt die momenteel in handen is van criminele netwerken, en om cannabisgebruikers op een verantwoorde wijze te begeleiden.

Een Cannabis Social Club is een vereniging zonder winstoogmerk die opereert op basis van een internationaal deontologisch handvest (2). Zo’n club bestaat uit meerderjarige leden die een beperkte hoeveelheid cannabis kunnen laten kweken voor persoonlijk gebruik. Een Cannabis Social Club wordt op transparante wijze beheerd: zij legt haar jaarrekening neer en communiceert aan de overheid de locatie en de omvang van haar collectieve cannabisproductie, de gedistribueerde hoeveelheden, de kwaliteitsnormen en de productiemethoden. In termen van volksgezondheid is het beter om de cannabismarkt aan een niet-commerciële organisatie toe te vertrouwen, en niet aan maffiosi of multinationals.

Een Cannabis Social Club heeft rechtstreeks contact met cannabisgebruikers en is daarom een geschikte plaats om objectieve en betrouwbare informatie te verspreiden op het vlak van preventie en risicobeperking. Bij problematisch gebruik kan men bovendien consumenten doorverwijzen naar gespecialiseerde medische of sociale hulpverleningscentra. Daarnaast kunnen cannabis clubs samenwerken met de medische sector bij het ondersteunen van mensen die cannabis willen gebruiken voor therapeutische doeleinden (om chronische pijn te verlichten, om de bijwerkingen van zware therapieën te verminderen of om de eetlust te verbeteren).

Tot slot maakt een Cannabis Social Club het mogelijk om toezicht te houden op de gehele keten, van producent tot consument. Evaringen uit Europa en elders leren ons bovendien dat het model werkgelegenheid creëert en zorgt voor een besparing op politiële en justitiële kosten (politie, justitie, gevangenissen).

Het Belgische cannabisbeleid is gebaseerd op een wet uit 1921, die heel ver afstaat van de hedendaagse realiteit. Elders in de wereld zoeken steeds meer landen naar alternatieve oplossingen; cannabis social clubs vormen één van die alternatieven

Volg de link en onderteken de petitie. Voel je vrij om ze nadien te delen op social media!

https://stop1921.be/nl/cannabis-social-clubs/