Statuten

r

STATUTEN VAN VZW “TREKT UW PLANT”

(neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Antwerpen op 4 september 2006)

Titel I. – Benaming, maatschappelijke zetel, doel en duur.

Artikel 1. -De Vereniging wordt genoemd “TREKT UW PLANT” en hierna
verder aangeduid als de ‘Vereniging’.

Artikel 2. -Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in …. Borgerhout
(Antwerpen), België. De vereniging is ressorteert aldus onder het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen. Alle documenten waaraan de vereniging volgens
de wet op de vzw’s van 27 juni 1921 moet voldoen zullen worden voorgelegd
aan de “Griffie van de Rechtbank van Koophandel” van het voornoemde
gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3. -De Vereniging ontstaat als antwoord op de juridische onzekerheid
an andere problemen waarmee cannabisgebruikers in Antwerpen te kampen
hebben en heeft tot doel :

1.
haar leden in staat te stellen om gezamenlijk 1 cannabisplant per persoon
te verbouwen in een afgesloten, niet openbaar toegankelijke ruimte.

2.
het doen van onderzoek naar methoden om cannabis te verbouwen die zo
min mogelijk schade voor de volksgezondheid met zich mee brengen

3.
het informeren van haar leden over de resultaten van dit onderzoek.

Artikel 4. – De Vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze kan ten
allen tijde ontbonden worden. Haar maatschappelijk jaar komt overeen met
het kalenderjaar, behoudens het jaar van de oprichting van de Vereniging,
hetwelk jaar afloopt op 31 december. Het financiële jaar van de vereniging
loopt tussen 1 januari en 31 december.

Titel II – Leden, toelating, beëindiging lidmaatschap.

Artikel 5. -De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toetredende leden.
Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt verwijst de term ‘leden’ in deze statuten
alleen naar effectieve leden. Het lidmaatschap van de Vereniging beperkt op
generlei wijze de autonomie en de onafhankelijkheid van de effectieve leden,
de toetredende leden of de donorleden. Het lidmaatschap is persoonlijk en
niet overdraagbaar. Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de
effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie.

Artikel 6. -Effectieve leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen die
woonachtig zijn in België, die deze doelstellingen ondersteunen en die de
statuten en de besluiten van de Vereniging onderschrijven. De leden worden
aanvaard door de Raad van Beheer.

Artikel 7. – Toetredende leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die op
voordracht van de Raad van Beheer door de Algemene Vergadering bij
meerderheid van stemmen zijn toegelaten. Toetredende leden kunnen
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering
maar hebben geen stem. Ze kunnen geen lid zijn van de Raad van Beheer.

Artikel 8. -Het lidmaatschap is beëindigd:

1. wanneer een lid overlijdt of ophoudt als rechtspersoon te bestaan.

2. na opzegging door een lid. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient
uiterlijk 3 weken voor de jaarvergadering van de Algemene Vergadering bij
het secretariaat te zijn ontvangen.

3. door schorsing door de Raad van Beheer. De Raad van Beheer kan met
onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer deze, na herhaalde
oproep, niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, wanneer deze in
strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement of de statutair
genomen beslissingen van de Vereniging, of wanneer die de Vereniging
overmatige schade berokkent. De gemotiveerde beslissing wordt
onmiddellijk aan het betreffende lid meegedeeld. Gedurende de schorsing
en behoudens zijn recht op beroep voor de Algemene Vergadering kan
een geschorst lid geen rechten uit lidmaatschap laten gelden. De
schorsing kan door de Algemene Vergadering worden vernietigd of
bevestigd.

4. door uitsluiting door de Algemene Vergadering na schorsing. Schorsing en
uitsluiting van de leden gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27
juni van 1921 . Ze heffen de verplichting tot betaling van de ledenbijdrage
voor het lopende jaar niet op.

Titel III – Raad van Beheer.

Artikel 9. – Een Raad van Beheer van minstens 3 personen wordt benoemd
door de Algemene Vergadering uit haar leden, voor een periode van 2 jaar.
De Raad van Beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een
penningmeester. De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van
Beheer schorsen en ontslaan wanneer het haar goeddunkt.

Deze beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 (tweederden)
van de stemmen van de Algemene Vergadering. De leden van de Raad van
Beheer kunnen op het even welk moment schriftelijk hun ontslag indienen.
Hun mandaat vervalt van rechtswege aan het eind van hun benoeming van 2
jaar, waarop zij onmiddellijk herkiesbaar zijn.

Artikel 10. – De Raad van Beheer beheert de Vereniging in en buiten rechte.
Alle leden van deze Raad kunnen de Vereniging vertegenwoordigen. Inzake
wettelijke tussenkomsten is de vereniging gebonden door de handtekening
van de voorzitter van de Raad van Beheer of door iemand die door hem
wordt gemachtigd. Tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering
voert de Raad van Beheer de beslissingen van de Algemene Vergadering uit
en legt daarover aan deze Vergadering verantwoording af. De Raad van
Beheer komt ten minste 1 maal per jaar bijeen, afgezien van de jaarlijkse
bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De Raad van Beheer komt bijeen
binnen een periode van 3 (drie) maanden na elke Algemene Vergadering.

De Raad van Beheer is verantwoordelijk voor:

1. de voorbereiding en uitvoering van het door de Algemene Vergadering
aangenomen beleid;

2. het ontwerpen van een gedetailleerd beleidsplan voor elk van de door de
Algemene Vergadering weerhouden prioriteiten;

3. de voorbereiding en presentatie aan de Algemene Vergadering van een
jaarlijks rapport over de vooruitgang der activiteiten;

4. de vaststelling van het mandaat van het Secretariaat van de Vereniging
voor zijn activiteiten;

5. de supervisie over de activiteiten van het Secretariaat;

6. het bevorderen van de samenwerking tussen leden die werkzaam zijn in de
verschillende activiteiten van de Vereniging;
De voorzitter van de Raad van Beheer is verantwoordelijk voor de directe
supervisie van het Secretariaat.

Titel IV – Algemene Vergadering

Artikel 11. – De Raad van Beheer roept de Algemene Vergadering bijeen bij
gewone of elektronische brief gericht aan ieder lid, minstens 30 dagen voor
de vergadering en minstens één maal per jaar. De agenda wordt in de oproep
vermeld. De Raad van Beheer moet de Algemene Vergadering bijeen roepen
binnen een periode van 4 weken zo een verzoek daartoe wordt ontvangen
van tenminste één vijfde van het totaal der leden.
Het verzoek vermeldt de te behandelen agendapunten. Zo de Raad van
Beheer dit verzoek niet inwilligt binnen de 14 dagen na ontvangst van dit
verzoek, kunnen de verzoekers zelf een Algemene Vergadering bijeen
roepen op de wijze zoals in het eerste lid van dit artikel voor de Raad van
Beheer voorzien. Het quorum wordt gevormd door de helft + 1 van de leden
van de Vereniging.

De voorzitter van de Raad van Beheer zit de bijeenkomsten van de Algemene
Vergadering voor. In zijn afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een
ander lid van de Raad van Beheer. De secretaris of een andere door de
voorzitter aangewezen persoon notuleert de bijeenkomsten. Ieder effectief lid
heeft één stem in de Algemene Vergadering. Ieder effectief lid kan zich door
een ander effectief lid laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke
volmacht. De stemming over zaken geschiedt mondeling, de stemming over
personen geschiedt schriftelijk.
Bij de keuze van een persoon wordt degene verkozen die de meerderheid der
stemmen behaalt. Als niemand de meerderheid der stemmen heeft behaald
wordt een tweede stemming gehouden tussen de 2 kandidaten die de meeste
stemmen behaald hebben.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen beslist de Algemene Vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen. In de gevallen voorzien onder artikel
12 lid 1, 3 en 8 is een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen
vereist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Blanco stemmen zijn ongeldig. Wanneer de voorzitter van de Algemene
Vergadering van oordeel is dat er een beslissing is genomen is dit oordeel
definitief.

Artikel 12. – De Algemene Vergadering is soeverein en heeft in het bijzonder
de volgende bevoegdheden :

1. wijzigingen van de statuten;

2. toelating van leden tot de Vereniging en tot de Raad van Beheer;

3. uitsluiting van leden van de Vereniging en van de Raad van Beheer;

4. vaststelling van de bijdrage van de leden;

5. goedkeuring van het jaarverslag van de Vereniging opgesteld door de
Raad van Beheer;

6. goedkeuring van het werkplan en de begroting van de Vereniging;

7. goedkeuring en wijziging van het mandaat van het secretariaat;

8. ontbinding van de Vereniging.

9. de kwijting aan de Beheerders

10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
De exacte tekst van een voorstel tot wijziging van de statuten dient minstens
5 dagen voor de Algemene Vergadering te worden voorgelegd aan alle leden
van de Vereniging.

Artikel 13. – De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement
nadere regels stellen met betrekking tot het lidmaatschap, de hoogte van de
ledenbijdrage, de bevoegdheden van de Raad van Beheer, de
stemprocedure, de administratie alsmede alle andere onderwerpen die
reglementering behoeven. De wijziging van het huishoudelijk reglement
geschiedt bij beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van de
Raad van Beheer of op verzoek van tenminste 1/3 van de leden van de
Vereniging. De bepalingen van het huishoudelijk reglement kunnen niet in
strijd zijn of afwijken van deze Statuten.

Titel V – Het Secretariaat.

Artikel 14. – Het Secretariaat van de Vereniging is belast met :

1. de concrete uitvoering van het gedetailleerde beleidsplan dat werd
goedgekeurd door de Raad van Beheer;
2. het dagelijks beheer, waaronder met name de coördinatie van de
activiteiten van de Vereniging en de voorbereiding van de bijeenkomsten van
de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering;
3. de presentatie van een financieel jaarverslag aan de Raad van Beheer;
4. de voorbereiding en de presentatie van het jaarverslag van de Vereniging.
Elke openbare verklaring vanwege de leden van het Secretariaat in naam van
de Vereniging moet worden goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van
Beheer of een ander door hem gemachtigd lid van de Raad van Beheer.

Titel VI – Inkomsten

Artikel 15. – De inkomsten van de Vereniging bestaan uit schenkingen,
leningen, ledenbijdragen, erfenissen en andere toekenningen. Het is niet het
doel van de Vereniging om winst te maken.

Titel VII – Ontbinding en vereffening.

Artikel 16. – De Vereniging wordt ontbonden als de Algemene Vergadering dit
met een meerderheid van ten minste tweederden van de uitgebrachte
stemmen beslist. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van
de schulden, overgedragen worden aan een vereniging, stichting of instituut
die hetzelfde doel als huidige vereniging nastreeft. Indien er verschillende
dergelijke instellingen zijn, zal de Algemene Vergadering een keuze maken,
of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig
doel, zal de Algemene Vergadering de goederen toewijzen aan één of
meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging. Als bij ontbinding van de Vereniging geen vereffenaars werden aangewezen wijst de Raad van Beheer één of meerdere vereffenaars aan.

Tijdens de vereffening blijven de statuten van de Vereniging van kracht en zullen de communicaties die vanwege de Vereniging uitgaan de term ‘in ontbinding’ aan de naam toevoegen. De beslissingen alsmede de naam en het beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen in het bijvoegsel van het Staatsblad gepubliceerd worden.

Overgangsbepalingen.

Artikel 17. – De Algemene Vergadering heeft op 14 november 2009 tot leden van de Raad van
Beheer verkozen :

Martin Veltjen, voorzitter

Kris Verdonck, secretaris

Joep Oomen, penningmeester